fbpx

Nya regler för rekommendation av dangrader

Ändringar i reglerna för rekommendation  av dangrader har skett av Aikikai Hombu Dojo. Nedan följer information från graderingskommittén om vad som är nytt.

Aikikai Hombu dojo har gjort ändringar i sina regler för rekommendation av dangrader. Det gäller alltså inte examinationer av dangraderna 1–4, som har oförändrade regler. I praktiken handlar det om vår hantering av 5 dan och upp, som alltid sker genom rekommendation.

Tidigare har grundprincipen varit att minimitiden till nästa högre dangrad räknas från kagamibiraki till kagamibiraki, som är datum för den officiella utnämningen och sker i januari varje år. Exempelvis för 6 dan har det inneburit minst sex år från utnämningen till 5 dan, vilket blir sex års tid.

Nu säger Hombu dojo att åren ska räknas före januari, vilket innebär att minimitiden blir ett år till, eftersom man bara kan erhålla graderna 5 dan och uppåt vid kagamibiraki i januari. Sålunda är det nu minst sex hela kalenderår till 6 dan, 12 hela kalenderår till 7 dan och 15 hela kalenderår till 8 dan. Alltså: bara de som fick 5 dan 2014 eller tidigare kan rekommenderas för 6 dan till kagamibiraki 2021, och bara de som fick 6 dan 2008 eller tidigare kan rekommenderas för 7 dan.

För 5 dan är det ingen skillnad från förr om man inte erhöll 4 dan i januari. Exempelvis, om man erhöll 4 dan i december ett år har minimitiden erhållits fem års tid efter detta, men om det skett i januari blir det i praktiken sex års tid. Alltså: 4 dan erhållen när som helst under 2015 når minimitiden vid kagamibiraki 2021, medan 4 dan erhållen januari 2016 måste vänta minst till kagamibiraki 2022.

Detta är inte något stort problem, då det är ytterst sällsynt att man rekommenderas till 5 dan och uppåt på minimitid. Den andra ändringen i Hombus regler är av större betydelse.

Hombu har nu tydligt markerat att kravet för att ett år ska räknas är att man under detta haft minst 180 träningsdagar. Notera att det inte handlar om antalet träningspass, utan antal dagar under året man bevistat träningspass – som instruktör eller tränande. Även om man tränat flera pass en dag räknas det blott som en träningsdag. 180 träningsdagar per år är ungefär varannan dag.

I befintliga regler för examination från 1 – 4 dan anges utöver minimitid även totalt antal träningsdagar. Exempelvis ska man sedan 3 dan ha minst 400 träningsdagar innan man kan examineras för 4 dan. Graderingskommittén tolkar därför den nya regeln på samma sätt, så att man dels ska ha minimitiden enligt den nya beräkningen och dels det minimala antalet år (räknat från kagamibiraki till kagamibiraki) gånger 180 träningsdagar. Det betyder:

5 dan, minst 5 hela kalenderår och minst 900 träningsdagar sedan 4 dan,
6 dan, minst 6 hela kalenderår (7 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 1260 träningsdagar sedan 5 dan,
7 dan, minst 12 hela kalenderår (13 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 2340 träningsdagar sedan 6 dan,
8 dan, minst 15 hela kalenderår (16 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 2880 träningsdagar sedan 7 dan.

De svenska reglerna för Aikikaigrader har justerats i enlighet med detta, vilket blott innebär ändringar i paragraf 3.5.3, sidan 6. Inga andra ändringar har gjorts i våra regler.

I diskussionerna om detta har Graderingskommittén varit bekymrad över dessa ändringar. Även om minimitider synnerligen sällan tillämpas är frångåendet av den enkla logiken av minimum 5 år till 5 dan och minimum 6 år till 6 dan, som har gällt mycket länge, inte ideal – i synnerhet eftersom den till 5 dan skapar sådana skillnader beroende på när man fick 4 dan. För 7 och 8 dan får skillnaden anses marginell, beroende på de många åren dit.

Ett större bekymmer är regeln om 180 träningsdagar per år. Det är många klubbar – i Sverige och resten av världen – som inte har mer än tre träningsdagar per vecka. Den fixerade siffran säger ringa om personlig utveckling i aikido. Det kan inte vara så att 180 dagar är ett års träning och 179 dagar inte är det. Det hade varit mindre stötande om Hombu, som med tidigare dangrader, enbart preciserade ett minimum antal träningsdagar och inte dessutom hur många per år.

Vi i Graderingskommittén tror och hoppas att det är så Hombu kommer att praktisera de nya reglerna, och fortsätter därför att genomföra vårt arbete i enlighet med denna tolkning.

Graderingskommittén

Länk till de reviderade graderingsreglerna >

Dialogmöte 4 med Svenska Aikidoförbundet – Mitt i terminen, ökande smittspridning samt lokala restriktioner

Halva terminen har gått och flera klubbar har sakta öppnat upp sin verksamhet med olika grader av restriktioner. Efter senaste dialogmötet har styrelsen sammanställt och tillgängliggjort inkomna förslag till anpassningar. Med anledning av den ökande smittspridningen har FHM fr.o.m. 19 oktober även öppnat för lokala och regionala restriktioner.

Nu vill vi höra hur det gått för er. Hur upplevs träningen hos era medlemmar? Hur har närvaron och medlemsutvecklingen sett ut i klubben? På vilket sätt upprätthåller ni klubbkänslan och tillhörigheten? Har ni en plan för att hantera ytterligare striktare restriktioner?

Tid:
Tisdag 27 oktober kl 20:00-21:30

Plats:
Zoom-möte via länken https://kth-se.zoom.us/j/61689833098

Länk till anmälan:
https://forms.gle/qfsocbt5hYmaCjgV8

Sammanställning av svenska aikidoklubbars förhållningssätt kring corona

RF och SB&K utformar generella rekommendationer för idrotten. Dessa är baserade på de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten (FHM) kommunicerar. Svenska Aikidoförbundet förlitar sig på RF:s och SB&K:s medicinska och praktiska bedömningar och rekommenderar våra medlemsklubbar att följa dessa och att hålla sig uppdaterade.

Ovan nämnda rekommendationer är dock generella och inte nödvändigtvis anpassade i detalj för specifika idrotter eller träningsformer. Inom ramen för gällande rekommendationer finns det således behov av anpassning kring hur vi tränar just aikido på ett säkrare sätt. Förbundets medlemsklubbar har därför i många fall på egen hand utformat individuella regler och förhållningssätt för träning under coronapandemin, vilket Svenska Aikidoförbundet har önskat få in för att delge.

Med bakgrund av coronapandemin har Svenska Aikidoförbundet även bjudit in till hittills tre dialogmöten där det senaste fokuserade på hur klubbar har anpassat sin träning inför höstens terminsstart.

Nu har vi sammanställt en mapp där ni hittar den information såsom den hittills inkommit till förbundet, med pdf-filer namngivna efter respektive klubb. Ännu fler råd finns via många klubbars hemsidor, och länkar till dessa återfinns under ”hitta klubb”.

Länk till mappen om Covid-19 >

Frågor har också kommit kring hur klubbar tänker kring enskilda tekniker. Här väljer vissa föreningar att träna mer eller mindre som vanligt, andra endast vapen med lite större distans.

Mellan dessa alternativ har också några klubbar valt att undvika vissa träningsformer, såsom osaewaza, där uke behöver ligga med ansiktet nära mattan, samt några av de mest täta greppvarianterna, såsom ushiro katate kubijime, kakaedori och liknande.

Skulle ni vilja dela med er av era råd, eller har andra frågor rörande covid-19? Kontakta förbundets ansvariga på info@svenskaikido.se.

Anmäl er till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning

Anmälan till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning, denna gång hos Aikido Sundsvall Meiseikai, är nu öppen och återfinns på vår sida för kursen:

Fukushidoin/shidoin-utbildning

Annorlunda för denna höst är en uppdelning på en digital, inledande del onsdagen den 4 november, samt en mer praktisk del helgen veckan därpå, 14 och 15 november, som minskar behovet av fler än en övernattning.

Lokalen är rymlig och tillåter goda avstånd mellan deltagarna, och handsprit finns givetvis också tillgängligt.

En riskbedömning av utbildningen kan laddas ned på följande länk: https://www.svenskaikido.se/wp-content/uploads/2020/09/Riskbedömningsverktyg-Utbildning-Sundsvall-2020.pdf

Kursplanen återfinns också på sidan för utbildningen ovan, och innefattar samtliga punkter för kursen. Den är dock inte justerad för just detta års unika upplägg.

Vi ser fram emot ert deltagande!

Ny bildbank och sida för förbundsmateriel

Svenska Aikidoförbundet har sammanställt en bildbank för klubbar att nyttja i sin utåtriktade kommunikation. Samtidigt lanserar vi också en sida för förbundsmateriel.

Bilder och förbundsmateriel har varit efterfrågat, och nu finns två färska sidor på vår webbplats som skall tillgodose dessa behov. Innehållet är under kontinuerlig utveckling

Komplett information finns på respektive sida och de återfinns på följande länkar:

Bildbanken: https://www.svenskaikido.se/bildbank-for-klubbar/

Förbundsmateriel: https://www.svenskaikido.se/forbundsmateriel/

De återfinns även i menyn under ”För klubbar” och ”Marknadsföring”.

Förbundsstyrelsen hoppas att de skall komma till god nytta för våra medlemsklubbar!

Till minne av Claes Wikner

Claes Wikner utför favorittekniken koshinage, här med jo, på Vanadis Aikido Dojo. Foto av Jan Nevelius.

Det är med stor sorg som Svenska Aikidoförbundet nåtts av beskedet att Claes Wikner, 5 dan Aikikai och Shidoin, har lämnat oss den 6 juli 2020.

Claes (Classe) började träna 1977 i den anrika klubben Budokwai-Stockholm. Den första tiden tränade han i Vällingby, men efter något år blev han en flitig besökare i klubbens lokal på Frejgatan 20. I början av 80-talet tränade han runt om i Stockholmsklubbarna och även en hel del för Ichimura Sensei, framförallt på läger.

1986 åkte Claes till Japan som uchideshi hos Kobayashi-sensei och när han kom hem engagerade han sig i Mihashira Aikidoklubb på Södermalm fram till att den lades ner 1996. Han instruerade även på Nuboko Aikidoklubb i Södertälje under det sena nittiotalet. Senare instruerade och tränade han främst på Vanadis Aikidoklubb fram till för några år sedan då han flyttade till Stockholm Aikikai.

Claes var en av de drivande personerna bakom det som blev Stockholmsalliansen, ett samarbete mellan klubbarna i Stockholm med syfte att ta vara på medlemmarnas intressen efter brytningen mellan Stockholmsklubbarna och de japanska instruktörer som då verkade i Sverige.

Claes drog även ett tungt lass i den lägerkommitté som skapades 1984 fram till dess nedläggning i mitten av 90-talet. Mellan åren 2002-2003 var Claes medlem i förbundets graderingskommitté för Aikikai.

Våra tankar går till hans familj och nära.

Klubbinbjudan till tredje dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet – ”Best practice” inför terminsstart

VAD: Dialogmöte 3 med Svenska Aikidoförbundet
NÄR: Måndag 17/8 kl. 19.00-21.00
VEM: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb
ANMÄLAN: Anmälningsformulär >


Svenska Aikidoförbundet önskar hälsa er välkomna till ett tredje dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång är rutiner kring återstart av höstterminen, gällande rekommendationer samt ”best practice”.

För det sistnämnda önskar förbundsstyrelsen inspel från er som klubbrepresentanter. Det gör ni i er anmälan, via Google Forms enligt länken ovan, där det finns möjlighet att bifoga beskrivning av de förhållningsregler ni redan utarbetat eller sådana ni i klubbstyrelsen jobbar med inför terminsstarten.

Ni kan välja att klippa in text direkt, bifoga en pdf eller länk till er hemsida. Några dagar innan mötet kommer vi sammanställa och dessa punkter och distribuera till samtliga deltagare.

Under mötet kommer vi att presentera styrelsens tolkning av gällande myndighetsrekommendationer samt de dokument vi fått in utifrån teman såsom hygien, omklädning, in- och utpassering i lokalen, begränsning av antal tränande, byte av ukes, träningsformer, städning m.m.

Medverkande kommer också att delas in i diskussionsgrupper beroende på typ av dojo, vilket kan ge olika förutsättningar inför en uppstart. Vilken typ ni har anges i anmälningsformuläret.

Väl mött måndag 17 augusti kl 19!

Bästa hälsningar,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska Aikidoförbundet
ordforande@svenskaikido.se

Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling från SB&K

Budo & Kampsportsförbundet, SB&K, har nu släppt uppdaterade riktlinjer för träning och tävling under coronakrisen med anledning av de lättnader i restriktioner från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla fr.o.m. 14 juni:

SB&K:s riktlinjer för tävling och träning med restriktioner >

De ger något mer specifika råd för hur träning och tävling skall kunna bedrivas med restriktioner. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande, med fokus på att hålla smittspridningen nere, och det är upp till alla att ta ett fortsatt personligt ansvar, samt för föreningar att vidta åtgärder och anpassa aktiviteter för att minimera riskerna för smitta.

Folkhälsomyndighetens sida med information till idrottsföreningar och träningsanläggningar >

Med tanke på att Aikido har en närmast unik sammansättning av åldrar, där vi tränar tillsammans från unga till äldre, och där vi har just närkontakt inomhus som huvudsaklig träningsform, är det alltså viktigt att varje förening själva bedömer hur aktiviteter skall kunna bedrivas så säkert som möjligt och enligt de föreskrifter som gäller.

Men det vi också glädjande kan konstatera är att många klubbar sedan flera månader har fortsatt att träna, inte sällan utomhus, och till stor del med vapen, vilket gör oss lyckligt lottade i jämförelse med andra kampkonster som kanske inte har denna möjlighet.

Svenska Aikidoförbundet kommer fortsatt att verka för att hålla våra medlemmar uppdaterade på relevanta riktlinjer, samtidigt som arbete inletts för att stödja klubbar genom att på olika sätt samla in, sammanställa och tillgängliggöra förhållningssätt mellan våra medlemmar.

Vi vill därför redan nu be er som formulerar praxis för hur era föreningar skall arbeta under coronakrisen, att gärna skicka in dessa till info@svenskaikido.se!

Vidare kommer Zoom-möten kontinuerligt att hållas så att klubbar och förbundsstyrelse fortsatt kan ha en dialog om aktuell situation.

Kommentar till aktuella rekommendationer om covid-19

Svenska Aikidoförbundet arbetar kontinuerligt för att vara uppdaterade kring de regler och rekommendationer som ges med anledning av coronapandemin.

Nyligen justerade Folkhälsomyndigheten (FHM) några av sina råd till idrottsrörelsen, där man särskilt adresserade idrottstävlingar, och såväl Riksidrottsförbundet (RF) som Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har kommenterat hur de ser på dessa. Informationen samt RF:s och SB&K:s kommentarer finns att läsa på följande länkar:

• Folkhälsomyndighetens sida med information till idrotts- och träningsanläggningar >

• Riksidrottsförbundets sida om corona och idrottsrörelsen >

• SB&K:s nyhet om den senaste justeringen av råd från FHM >

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten fortfarande uppmanar allmänheten att hålla avstånd, undvika närkontakt och om möjligt, hålla aktiviteter utomhus, samt att för personer 70 år och däröver ytterligare begränsa sina sociala kontakter, drar Svenska Aikidoförbundet ännu inte slutsatsen att det entydigt är läge att sätta igång med kontaktträning.

Styrelsen har nyligen utsett ordförande Magnus Burman och vice ordförande Henrik Agertz för hantering av frågor kring coronapandemin, och de kommer redan på onsdag (10/6) att ha ett möte med SB&Ks styrelseordförande Fredrik Gundmark i frågan.

Uppdaterad information kommer när sådan finns.

Klubbinbjudan till andra dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet

Kära Aikidovänner!
För knappt en månad sedan arrangerade vi ett dialogmöte med anledning av situationen med covid-19.

Förbundsstyrelsen vill nu bjuda in våra klubbar till ett andra dialogmöte.

NÄR: Onsdag 10/6 kl. 20.00-21.30.
Dialogmötet sker via zoom, möteskallelse skickas separat.

VEM: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb

ANMÄLAN: https://forms.gle/Vx56iGeECiNv67e7A

Den här gången är temat orienterat kring ur vi kan öppna upp våra verksamheter igen. Därför avser Svenska Aikidoförbundet redan under morgondagen (8 juni) ge uppdaterade kommentarer kring nuläget, som vi kommer att prata mer om på vårt dialogmöte.

Inför mötet rekommenderar vi också följande länkar, med aktuell information och kommentarer från FHM, RF resp. SB&K:

(1) https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/idrottstavlingar-och-matcher-tillats/

(2) https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

(3) https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Bästa hälsningar,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska Aikidoförbundet
ordforande@svenskaikido.se

1