fbpx

Bidrag

Startbidrag

Klubb som blir medlem i Svenska Aikidoförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan få ett fast belopp av 3.000 kr i startbidrag. Så snart klubbens inträdesansökan blivit godkänd och medlemsavgiften betalats in enligt kansliets anvisningar kan bidraget betalas ut. Det enda som krävs är att man då hör av sig till . Startbidraget kan sökas senast två år efter klubbens bildande.

Projektbidrag

Svenska Aikidoförbundet har en mindre budget för att kunna understödja klubbar som arrangerar projekt som för aikidokollektivet som helhet är av särskild vikt eller intresse men som förutsätter bidrag alternativt garantier för förlusttäckning för att kunna genomföras.

Bidrag beviljas i normalfallet med högst 5.000 kr och då endast till en viss del av budgeterad förlust – arrangören måste alltid vara beredd att själv skjuta till vid ett förlustarrangemang.

Garanti för förlusttäckning beviljas vanligtvis med 50 % och med en limit på högst 5.000 kr. Vissa distrikt har garantier för förlusttäckning och de ska i så fall sökas i första hand.

För lägerarrangemang beviljas genomgående endast garanti för förlusttäckning, dvs. för läger som har en budget som uppvisar vinst eller nollresultat.

Ansökan måste göras innan projektet startas och sökes genom att fylla i formuläret. Förutom inledande data krävs endast att du svarar på ett antal flervalsfrågor och presenterar en enkel budget. Notera att formulärets frågor förändras utifrån de val du gör tidigare i formuläret.

Ansökan mottages endast via detta formulär

Projektnamn  
Kort projektbeskrivning  
Projektdatum  
Arrangeras i kommun  
   
Sökande klubb  
Klubbens konto         PlusGiro    Bankgiro
Medarrangörer  
   
Kontaktperson  
E-postadress  
Telefon  
  
Välj ettdera projekt och klicka sedan på knappen.
Lägerarrangemang
Jämställdhetsarbete (förutom läger)
Innovationsarbete (förutom läger och jämställdhetsarbete)
   
Markera om något av nedanstående påståenden är giltiga (flera markeringar är möjliga):
Lägret arrangeras med i huvudsak utländsk instruktör
Lägret arrangeras med i huvudsak kvinnlig instruktör
Lägret arrangeras med flera instruktörer varav en kvinnlig instruktör
Lägret arrangeras med svensk instruktör från annat distrikt
Lägret arrangeras för första gången i denna form
Lägret innebär även tillfälle till dangraderingar
   
Välj ettdera av bidragsalternativen och klicka sedan på knappen.
Vi har gjort en budget som uppvisar vinst eller nollresultat och söker garanti för förlusttäckning
Vi har gjort en budget som uppvisar förlust och söker bidrag för att kunna genomföra projektet
    
Förlusttäckning enligt garantin, som i normalfallet är 50 %, utbetalas först sedan ekonomisk redovisning av utfallet skickats till förbundsstyrelsen (styrelse@svenskaikido.se).
Erfarenheter från projektet, som kan vara till nytta för andra klubbar, ska också formuleras kort och bifogas redovisningen.
Budgeten pekar på en vinst på    kr
    
BUDGET
Det räcker att uppge de poster som är uppräknade nedan. Notera dock att i budgeten får inte ingå hyra av egen lokal eller kringarrangemang (såsom middag eller fest).
   
Lägeravgift för hela lägret kr, med nedanstående eventuella avvikelser:
Egna medlemmar  kr, kvinnor  kr, pojkar kr, flickor kr
      
Intäkter  
      
antal hela deltagare för hela lägret - ett totalt belopp av kr
antal deltagare för del av lägret - med ett totalt belopp av kr
Andra bidrag än från Svenska Aikidoförbundet kr
Övriga intäkter kr
      
Kostnader
      
Instruktörens arvode inkl. lönebikostnader kr
Instruktörens resa, logi och kost kr
Hyra av extern lokal kr
Övriga kostnader kr
   
Någon motivering eller detaljerad beskrivning behövs i normalfallet inte. Om det ändå är något
som behöver förklaras så gör det här:
   
Bekräftelsekopia kommer att skickas till ovan angiven e-postadress.
Bidraget är nu skickat!